تصویر موجود نیست

نگران من نباش برو سپردمت به خدا تورو

1

آهنگهای نگران من نباش برو سپردمت به خدا تورو

نیکاتاتنهایی حالم بهتره